Algemene Cursusvoorwaarden

 1. Privacy
  Je gegevens worden vastgelegd in de cursisten administratie. Die gegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die van belang zijn voor je activiteit, de voortgang ervan of een vervolg erop. Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan anderen (derden). Wat betreft het gebruik van digitale media nemen wij de regels in acht van de Telecomwet inzake spamverbod. Het kan voorkomen dat in opdracht van Tamara Heck Fotografie beeld- en geluidsopnamen van een activiteit worden gemaakt. Je mag altijd – zonder opgaaf van redenen – je medewerking daaraan weigeren. Uiteraard zullen we dit respecteren. Leerlingen die meewerken aan een presentatie en bezoekers van openbare evenementen, gaan akkoord met beeld- en geluidsopnamen door of in opdracht van Tamara Heck Fotografe.Tamara Heck Fotografie mag deze opnamen gebruiken in publicaties van of namens Tamara Heck Fotografie, zonder daarvoor enige vergoeding aan je verschuldigd te zijn. Tamara Heck Fotografie kan het maken van beeld- en geluidsopnamen door derden te allen tijde verbieden tijdens lessen en presentaties.
 2. Aansprakelijkheid
  Tamara Heck Fotografie is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of verlies van eigendommen de cursisten.
 3. Afwezigheid
  Wanneer u niet in de gelegenheid bent de les te volgen dan kunt u zich afmelden via info@tamaraheck.nl. Bij verhindering van de vakdocente wordt u telefonisch en/of per e- mail op de hoogte gebracht.
 4. Rookverbod
  In alle ruimtes van Tamara Heck Fotografie en het OOAK pand geldt een algeheel rookverbod. Overtreding van dit verbod kan leiden tot ontzegging van de toegang.
 5. Aansprakelijkheid
  Tamara Heck Fotografie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die de cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernielingen tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin een wettelijke aansprakelijkheid van Tamara Heck Fotografie wordt vastgesteld.
 6. Gebruik van foto- en beeldmateriaal
  Tamara Heck Fotografie maakt tijdens het cursusseizoen regelmatig foto’s en filmpjes van haar activiteiten of activiteiten die door worden georganiseerd (cursussen, workshops en exposities). Indien u bezwaar heeft tegen het automatisch gebruik van fotomateriaal waarop u of uw werk voorkomt dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de administratie onder vermelding van naam en cursus. De deelnemer is vrij het tijdens de workshop door de deelnemer gemaakte beeld materiaal voor eigen – niet commercieel- portfolio te gebruiken. (bronvermelding is verplicht). Commercieel gebruik van het door de deelnemer gemaakte beeldmateriaal is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Tamara Heck Fotografie en de op het beeld materiaal vastgelegde personen.
 7. Lesmateriaal                                                                                                                                                                                                                                                                                  Het lesmateriaal bestaat uit een handout. Deze wordt bij de les/workshop aangeleverd.  Het lesmateriaal mag u behouden, maar niet anders dan voor persoonlijke stuie gebruiken. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij Tamara heck fotografie. Openbaarmaking is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming en bronvermelding. Na constatering van onrechtmatige publicatie van lesmaterialen zullen kosten in rekening gebracht worden .
 8. Persoonsregistratie
  Op grond van deze wet verstrekt Tamara Heck Fotografie geen informatie uit het cursistenbestand aan derden, tenzij dit noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen.
 9. Cursusgeld
  Inschrijvingen zijn pas definitief als het volledige cursusgeld is overgemaakt.Het is mogelijk om het cursusgeld in termijnen te voldoen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u contact met mij opnemen.
 10. Annulering
  Indien er niet voldoende aanmeldingen zijn om een groep te starten is het mogelijk dat Tamara Heck Fotografie beslist dat een cursus groep niet zal starten. Er zal dan een alternatief geboden worden en indien de cursist dan beslist niet aan het alternatief deel te nemen zal het cursusgeld terug gestort worden.
  Indien een cursist beslist deelname aan de cursus te annuleren geldt het volgende:
  tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt er 75% van het cursusgeld teruggestort
  Na 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt er 25% van het cursusgeld teruggestort.